ด้วยศักยภาพสูงและความมุ่งมั่นอย่างแข็งขันด้านการแปลและล่าม พีเอสพร้อมให้บริการด้านการแปล และล่ามแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพและความรวดเร็ว

พีเอส ทรานสเลชั่น โปรเฟสชั่นนอล เชี่ยวชาญในการแปลและล่ามสำหรับ ภาษาไทย–อังกฤษ–ฝรั่งเศส–เยอรมัน–ญี่ปุ่น–จีน–เกาหลี–ไทย

พีเอส จัดตั้งขึ้นโดยทีมนักแปลและล่ามมืออาชีพซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านการแปลโดยตรง มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า พีเอส เข้าใจถึงความต้องการของ ลูกค้า และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอันเกี่ยวเนื่องกับการแปลและล่ามได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานและความรวดเร็วเป็นสำคัญ


บริการแปลเอกสารและล่าม

บริการด้านการแปลเอกสาร

ประเภทของเอกสารที่แปล

เอกสารธุรกิจ : สัญญาด้านธุรกิจ เว็บไซต์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ โบรชัวร์ แผ่นพับ ผลิตภัณฑ์ คู่มือการใช้งาน เครื่องจักรอุตสาหกรรม ฯลฯ

เอกสารเฉพาะทาง : ระบบแผนงาน มาตรฐานสากล อาทิ ไอเอสโอ, จีเอ็มพี, เอชเอซีซีพี, เจซีไอ, มอก. อย. การแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม การศึกษา เทคโนโลยี การเงิน การบัญชี การธนาคาร การตลาด ฯลฯ

เอกสารราชการ : สูติบัตร บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนหย่า ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม หนังสือรับรองสถานที่เกิด หนังสือรับรองความเป็นโสด มรณบัตร หนังสือมอบอำนาจ ใบแจ้งความ ใบส.ด.43 ใบรับรองแพทย์ ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ

บริการล่าม
บริการล่ามสำหรับภาษาไทย-อังกฤษ-ฝรั่งเศส-เยอรมัน-ญี่ปุ่น-จีน-เกาหลี-ไทย ทั้งในและนอกสถานที่ แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม อาทิ ล่ามโรงงาน ล่ามเจรจาธุรกิจ ล่ามการตรวจสอบบัญชี ล่ามการประชุม ล่ามสัมมนา และล่ามนำเสนอสินค้าและบริการ

บริการแปลเอกสารราคาพิเศษ
Translation Service with Special Prices
สัญญาทุกประเภท
All Types of Contracts
สัญญาจะซื้อจะขาย
Purchase and Sale Agreement
สัญญาว่าจ้าง
Contract of Employment
สัญญาเช่า
Lease Agreement
สัญญาขาย/ ขายฝาก
Sale Agreement/ Hire Purchase Agreement
สัญญาจำนำ/ จำนอง
Pledge Agreement/ Mortgage Agreement
สัญญาค้ำประกัน
Guarantee Agreement
สัญญาโอน
Assignment Agreement
สัญญาแต่งตั้ง (ตัวแทน นายหน้า)
Agreement of Appointment (Agent/ Broker)
สัญญากู้ยืมเงิน/ ยืมทรัพย์
Loan Agreement/ Property Agreement
สัญญาเกี่ยวกับครอบครัว
Family Agreement
สัญญาอื่นๆ
Other Agreements
หนังสือมอบอำนาจ
Power of Attorney
บันทึกและข้อตกลง
Memorandum of Understanding
คำยินยอม
Consent
นโยบายองค์กรทุกประเภท
All Types of Policies
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
Corporate Governance Policy
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Policy
นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น
Shareholder Policy
นโยบายเกี่ยวกับพนักงาน
Employee Policy
นโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
Society and Environment Policy
นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน
Energy Conservation Policy
นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
Use of Network and Computer Systems
นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน
Building Management Policy
นโยบายการปฏิบัติด้านภาษีของกลุ่มบริษัท
Corporate Tax Policy
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
Anti - Corruption Policy
นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
Sustainable Development of Organization Policy
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Occupational Health and Environment Policy
นโยบายอื่นๆ  
Other Policies
เว็บไซต์ทุกประเภท
All Types of Websites
เว็บท่า
Portal Site
เว็บข่าว
News Site
เว็บข้อมูล
Information Site
เว็บธุรกิจหรือการตลาด
Business/Marketing Site
เว็บการศึกษา
Educational Site
เว็บบันเทิง
Entertainment Site
เว็บองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
Non-profit Organization Site
เว็บส่วนตัว
Personal Site
คู่มือทุกประเภท
All Types of Manuals
คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
Product Manual
คู่มือการใช้อุปกรณ์
Equipment Manual
คู่มือการเขียน การวิเคราะห์
Writing and Analysis Instruction
คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล บริษัท
Employee Regulation
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
Website Instruction
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา – นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Instruction for Academician – Computer Specialist
คู่มือการทำอาหาร
Cooking Instruction
คู่มืออื่นๆ
Other Manuals and Instructions

พีเอส ทรานสเลชั่น โปรเฟสชั่นนอล
“ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญทุกองค์กรไว้วางใจงานแปลและล่าม พีเอส”